Onderzoeken (diagnostiek)

Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts komt, kan de huisarts in bepaalde gevallen direct achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is aanvullend onderzoek echter nodig om te kunnen bepalen waar u precies last van heeft. Dit aanvullend onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd.

We vinden het belangrijk dat de zorg aan onze patiënten zoveel mogelijk dichtbij huis georganiseerd wordt en streven er daarom naar ook zoveel mogelijk diagnostiek in onze gezondheidscentra aan te bieden.

Wij zijn er trots op dat we voor klinische chemie en microbiologie (bloedafname en kweken) goede afspraken hebben kunnen maken met zorgverzekeraars en het laboratorium Saltro. Hierdoor kunnen we ons concentreren op het optimaliseren van deze vorm van diagnostiek. Zo hebben we goede werkafspraken gemaakt, onder andere over snelle terugkoppeling van uitslagen aan de huisarts. Bovendien kunnen we daardoor op bijna al onze locaties de bloedafname door de vertrouwde doktersassistenten laten verzorgen.

Verschillende vormen van diagnostiek

In onze gezondheidscentra bieden we verschillende soorten van diagnostiek aan. Het aanbod verschilt per gezondheidscentrum. Kijk daarom bij uw locatie welke diagnostiek daar beschikbaar is.

Bloedafname

Eén van de meest gebruikte vormen van diagnostiek is bloedafname. Wanneer uw huisarts of een andere zorgverlener uw bloed wil laten onderzoeken, ontvangt u een formulier met daarop aangegeven wat er onderzocht moeten worden. Neem dit formulier mee als u bloed laat afnemen en overhandig het aan degene die uw bloed afneemt.

U kunt bij bijna al onze locaties terecht voor bloedafname bij de vertrouwde doktersassistent op een speciaal inloopspreekuur. De tijden hiervoor verschillen per gezondheidscentrum. Kijk bij uw eigen locatie of u daar terecht kunt voor bloedafname en op welke tijden. 

De doktersassistenten doen op onze praktijk de bloedafname. Zij zijn hiervoor opgeleid. Deze service is in samenwerking met diagnostisch centrum Saltro opgezet. Saltro haalt de monsters op, doet de bepalingen en stuurt de uitslagen naar uw huisarts. De meeste uitslagen zijn na twee dagen bekend. U kunt uw uitslagen bekijken in het online labuitslagen portaal van Gezond.nl of contact opnemen met uw praktijk.

Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven. Nuchter zijn houdt in dat u vanaf 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag u wel drinken. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

Het afgenomen bloed wordt naar een laboratorium gebracht voor analyse. Het laboratorium koppelt de uitslag van het bloedonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. Veel uitslagen zijn al de volgende dag bekend, maar bij sommige onderzoeken duurt het langer voor de uitslag bekend is.

Bloedafname en het daarop volgende onderzoek vallen onder het eigen risico.

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem conform deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Urineonderzoek

In een aantal gevallen zal de arts uw urine willen laten onderzoeken.

Om uw urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat het potje geen andere stoffen bevat. In jampotjes of potjes van groenten en dergelijke kunnen vaak (onzichtbare) resten blijven zitten, die van grote invloed zijn op de uitslag. Gebruik daarom een speciaal urinepotje dat u af kunt halen bij de huisarts of de apotheek.

Tot hoe laat en waar u uw urine in kunt leveren, verschilt per locatie. Kijk daarom op de pagina van uw locatie welke afspraken daarvoor gelden bij uw gezondheidscentrum.

Urine die wordt ingeleverd in verband met (het vermoeden van) een blaasontsteking wordt op de locatie zelf onderzocht. Voor andere onderzoeken wordt de urine naar het laboratorium gestuurd. Het laboratorium koppelt de uitslag van het urineonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. De meeste uitslagen zijn binnen twee tot vier werkdagen bekend.

Urineonderzoek dat op de locatie zelf wordt gedaan (bij vermoeden blaasontsteking) valt niet onder het eigen risico omdat het bij huisartsenzorg hoort. Alle andere urineonderzoeken (ook mogelijke vervolgonderzoeken bij vermoeden blaasontsteking) worden bij het laboratorium gedaan en vallen wel onder het eigen risico.

ECG

Bij een aantal van onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een ECG (hartfilmpje) laten afnemen. Wanneer de huisarts een ECG (hartfilmpje) wil laten maken, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een cardioloog in het ziekenhuis. Bovendien valt de ECG die bij de huisarts wordt gemaakt niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

De ECG wordt afgenomen door de doktersassistent en duurt ongeveer tien minuten. De huisarts bekijkt de uitkomst van de ECG en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is.

Hartritmeonderzoek door middel van een event recorder

Bij een aantal van onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een hartritmeonderzoek laten doen door middel van een event recorder. Wanneer de huisarts dit onderzoek wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een cardioloog in het ziekenhuis.

Bij een hartritmeonderzoek met een event recorder wordt er een apparaatje (de recorder) aangebracht dat gedurende een bepaalde periode op vooraf besproken momenten uw hartslag registreert. De doktersassistent zal u hiervoor instructies geven.

Een cardioloog bekijkt de uitkomst van het onderzoek en stuurt de uitslag naar uw huisarts. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is.

Hartritmeonderzoek door middel van een event recorder valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft (de cardioloog bekijkt en interpreteert de uitkomst van het onderzoek). Wel is dit vaak voordeliger dan een consult bij de cardioloog zelf in de spreekkamer. 

24-uurs bloeddrukmeting

Bij een aantal gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting laten afnemen. Wanneer de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt de 24-uurs bloeddrukmeting die bij de huisarts wordt afgenomen niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt er een apparaatje aangebracht dat gedurende 24 uur elk half uur de bloeddruk registreert tijdens de dagelijkse activiteiten.

De huisarts bekijkt de uitkomst van de 24-uurs bloeddrukmeting en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Longfunctietest (spirometrie)

Bij een aantal van onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een longfunctietest laten afnemen (ook wel spirometrie genoemd). Wanneer de huisarts een longfunctietest wil laten afnemen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een longarts in het ziekenhuis. Bovendien valt de longfunctietest die bij uw gezondheidscentrum wordt afgenomen niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

De longfunctietest wordt doorgaans afgenomen door de longverpleegkundige.

Op basis van de uitslag kan de arts of longverpleegkundige beslissen of een verwijzing naar de longarts noodzakelijk is.

CRP-sneltest

Bij bijna alle gezondheidscentra kunnen we op verzoek van de huisarts een CRP-sneltest afnemen. Kijk bij uw eigen locatie of u daar terecht kunt voor een CRP-sneltest.

Door middel van een vingerprik wordt een heel klein beetje bloed afgenomen. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld apparaat kan dan binnen enkele minuten worden vastgesteld of er bepaalde ontstekingswaarden aanwezig zijn in het lichaam.

Door de uitslag van de CRP-sneltest kan de huisarts bij bijvoorbeeld acuut hoesten sneller inschatten wat verstandig is: verwijzen naar een specialist, antibiotica voorschrijven of nog even afwachten.

Net als reguliere bloedafname valt de CRP-sneltest wel onder het eigen risico.

Doppleronderzoek

Bij een aantal gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een Doppleronderzoek laten doen. Wanneer de huisarts een Doppleronderzoek wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt het Doppleronderzoek dat bij de huisarts wordt gedaan niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

Bij een vaatonderzoek wordt de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen onderzocht met behulp van geluidsgolven en het meten van de bloeddruk in beide armen en benen. Dit wordt doorgaans door de praktijkondersteuner gedaan.

De praktijkondersteuner of huisarts bekijkt de uitkomst van het Doppleronderzoek en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de praktijkondersteuner of huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Teledermatologie

Bij een aantal van onze gezondheidscentra kan de huisarts gebruik maken van teledermatologie. Wanneer de huisarts bij een huidprobleem wil dat de dermatoloog (huidspecialist) meekijkt, kan de huisarts een foto van uw huidprobleem maken tijdens het consult. De huisarts zal de foto dan opsturen en door de dermatoloog laten beoordelen. De uitslag is dan vaak binnen enkele dagen bekend.

Teledermatologie valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer.

Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een dermatoloog noodzakelijk is. 

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. Dat betekent dat u voor deze zorg eigen risico betaalt aan uw zorgverzekeraar, tenzij u voor dat kalenderjaar al uw volledige eigen risico heeft betaald  (kijk voor meer informatie over het eigen risico op de pagina Eigen risico huisartsenzorg). U kunt hier ook naar informeren via uw eigen zorgverzekering, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Uiteraard vragen wij onderzoeken altijd alleen aan in overleg met u.

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.