Chronische zorg

In de gezondheidscentra van Arts en Zorg werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld.

Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. Het is belangrijk dit zo efficiënt mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten. Daarom hebben wij goede samenwerkingsafspraken met medezorgverleners die bij de behandeling van uw aandoening betrokken kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specialisten, diëtisten, apotheker en fysiotherapie.

De huisarts blijft uw hoofdbehandelaar en aanspreekpunt. U krijgt de zorg die u nodig heeft dicht bij huis.

Doelstelling zorgprogramma

Het zorgprogramma heeft een aantal doelen:

  • Het tijdig stellen van de juiste diagnose; 
  • Het tijdig instellen van de juiste behandeling; 
  • Het voorkomen of uitstellen van complicaties; 
  • Het vergroten van inzicht in uw aandoening en uw eigen invloed hierop; 
  • Het optimaliseren van uw medicatiegebruik, zodat u nooit te veel of te weinig gebruikt; 
  • Het bevorderen van therapietrouw en zelfmanagement (zelf de regie hebben); 
  • Het streven naar de best mogelijke kwaliteit van leven en meebeslissen over behandeldoelen.

Hoe werkt een zorgprogramma?

Op het spreekuur bij de praktijkondersteuner worden deze doelen met u besproken. De bevindingen worden met de huisarts besproken. De huisarts of praktijkondersteuner zal daarna het behandelplan samen met u vaststellen. Waar nodig zal u doorverwezen worden naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapie).

De behandelingen zijn door goede samenwerkingsafspraken direct op elkaar afgestemd. Bevindingen en resultaten worden vastgelegd in uw individuele zorgplan, dat in uw bezit blijft.

Kwaliteit

Alle zorgprogramma’s kennen strikte kwaliteitseisen waaraan de geboden zorg moet voldoen. Alle protocollen en richtlijnen die binnen het zorgprogramma worden gebruikt zijn gebaseerd op de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Zorgprogramma’s bij Arts en Zorg

Arts en Zorg heeft verschillende zorgprogramma’s voor verschillende aandoeningen. Wij bieden de volgende zorgprogramma’s aan:

  • Diabetes mellitus (suikerziekte);
  • Astma/COPD;
  • Hart- en vaatziektepreventie (Cardiovasculair risicomanagement).

Voor vragen over de zorgprogramma’s kunt u contact opnemen met uw gezondheidscentrum.

Toelichting op de diverse zorgprogramma’s

Hieronder vindt u per zorgprogramma een toelichting op de inhoud en de praktische gang van zaken: